Opleidingseisen
De Nederlandse Bootlieden Vereniging stelt de volgende eisen aan toelating tot de opleiding bootman aan het Scheepvaart & Transport College (STC) in Rotterdam:

  • Leeftijd van 18 tot en met 22 jaar met als peildatum 1 september in het startjaar.
  • Leerlingen van HAVO en het VWO die minimaal beschikken over een bewijs van overgang van de derde naar de vierde klas (mits de leeftijdsgrens niet overschreden is).
  • Kandidaten met het diploma VMBO theoretische leerweg en kandidaten met het diploma VMBO gemengde leerweg.
  • Kandidaten met een VMBO-diploma kaderberoepsgerichte leerweg in de sector techniek.
  • Kandidaten met een VMBO-diploma kaderberoepsgerichte leerweg in een andere sector dan techniek, mits aangevuld met het diploma ‘matroos binnenvaart’ dat behaald is in de BBL- of BOL-variant.

Ontwikkeling opleiding in vogelvlucht
Sinds de jaren ‘80 was een aantal verschillende Nederlandse bootliedenbedrijven al opleidingsgericht bezig met als doelstelling dat elke bootman het binnenvaartdiploma moest behalen. Deze opleiding stond onder toezicht van de Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart (KOF).

In 1989 vond er overleg plaats tussen de Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart, Scheepvaartvereniging Noord, Nederlandse Bootlieden Vereniging (een samenwerkingsverband tussen de erkende bootliedenbedrijven in alle Nederlandse zeehavens van enige omvang) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Hieruit ontstond een nieuwe ministerieel erkende opleiding voor de bootman (het vakdiploma ‘bootman’). Deze opleiding wordt sinds 1992 verzorgd door het Scheepvaart & Transport College (STC) te Rotterdam.

De opleiding in de 21e eeuw
In 2003 werd gestart met het aanpassen van de opleiding bootman aan de eisen van deze tijd. Na een langdurig proces werd de opleiding, in 2007, opgewaardeerd van een MBO niveau 2, naar een niveau 3 opleiding, waar vooral het competentiegericht onderwijs centraal staat. (CREBO nummer: 93030)